| به وقت تهران

مقاطع باز

مقاطع باز از جمله پروفیلهایی است که دارای کاربرد فراوان درصنعت ساختمان می باشد. گروه جهان پروفیل پارس، در حال حاضر انواع فرمها و شکلهای متداول مقاطع باز همانند چهارچوب در، پروفیل نبشی و پروفیل Z را با بهترین کیفیت از بهترین مواد اولیه تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید.پروفيل نبشي بر اساس استاندارد DIN 59413


نوع نبشی t(mm) طول(متر) تعداد شاخه وزن هر شاخه
30 2.5 6 145 6.594
30 2.7 6 131 7.122
30 3 6 122 7.913
30 3.3 6 115 8.704
30 3.5 6 108 9.232
30 4 6 90 10.550
40 2.5 6 110 8.949
40 2.7 6
104  9.665
40 3 6  95  10.739
40 3.5 6
 77  12.529
40 4 6 68 14.318

پروفیل Z

شماره پروفیل A(mm) t(mm) طول(متر) تعداد شاخه وزن هر شاخه (kg)
Z-18 18 2  6 33 30.615
Z-18 18 2.2  6 23 33.677
Z-18 18 2.5  6 27 37.445
Z-18 18 2.5 7 23 43.136
Z-18 18 2.7 6 23 40.440
Z-18 18 2.7  7 23 47.180
Z-18 18 3.0 5.3 20 39.067
Z-18 18 3.0  5.4 20 39.168
Z-18 18 3.0 5.49
16 42.666
Z-18 18 3.0  6 23 44.368
Z-18 18 3.0  6.11 20 47.484
Z-18 18 3.0 6.29 27  48.883
Z-18 18 3.0 7
20 53.576
Z-18 18 3.0  7.11 27 55.255
Z-20 20 3.5 6 18 58.027

چهار چوب درب

شماره پروفیل َA B C D E F G H طول(متر) T=1.4mm T=1.5mm T=1.8mm T=2mm
86_12 50 85 18 35 32 16     6.6 
    3.215 3.572
86_14 30 30 15 35 30 18.5     6.6 
 16.538 17.719   23.625
86_15 60 55 20 35 60 18 15 40  6.6  
    26.765 29.739
86_16 60 55 15 35 60 18 40 20 6.6
    26.765 29.739